pencil-152713_1280

Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2021/2022 se koná od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Do MŠ je třeba doložit:
1. Žádost (viz. níže)
2. Prohlášení o očkování (viz. níže)
3. Kopii rodného listu
4. Kopii očkovacího průkazu
5. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Doklady se podávají:
1. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
2. poštou
3. po domluvě osobním podáním ve škole/ tel.: 724 806 408 /

Důležité informace o zápisu:
1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
2. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
3. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu
nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
4. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
5. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
6. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
7. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
8. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
9. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email