Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice, okres Znojmo,

příspěvková organizace

Tavíkovice 62, 671 40 Tavíkovice, tel.- 515339214, IČO- 70992045

e-mail-zstavikovice@volny.cz

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1.Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje

vychovatelka příslušného dne.

  • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
  • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Pokud  zákonný zástupce písemně požádá o uvolnění dítěte z družiny,než je uvedeno na zápisním lístku, odchodem dítěte ze školy přebírá plně odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte   jeho zákonný zástupce.

  1. ORGANIZACE ČINNOSTI

2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 120 0hodin do 15 00 hodin.

Děti zaměstnaných matek mohou po dohodě využít ranní družiny spojené s mateřskou

školou v době od 6 30 hodin do 7 15 hodin.

2.2.Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny

po obědě do 13 00 hodin.  V době od 13 00  do 14 15  nebude při činnostech mimo budovu

školy umožněn dítěti odchod z družiny .

2.3. Na kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby.

2.4. Do oddělení ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku.

2.5.  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

  • Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
  1. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

3.1.Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve

škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

  • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
  • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
  • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutním ředitelky z družiny vyloučen.
  1. DOKUMENTACE

4.1.V družině se vede tato dokumentace: zápisní lístek pro žáky, kteří jsou hášeni

k pravidelné docházce; přehled výchovně vzdělávací práce.

Pedagogická rada projednala dne 29.8.2019                                       Francová Marie,řed.školy