Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ 2024/2025

Informace o organizaci  a průběhu zápisu do 1. ročníku ZŠ

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.

Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě ( k dispozici na stránkách školy).

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce ( formulář k dispozici  na stránkách školy), dále je nutno dodat  doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 31. 5. 2024.

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Termín zápisu

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se koná v pondělí  8. dubna 2024.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Průběh zápisu :

  • zákonný zástupce předá  podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty
  • ve třídě bude paní učitelka a formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut)
  • zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 8. 5. 2024

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email