Back view of a little boy standing on ladder and writing with chalk on the backboard in school class

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ

Informace o organizaci  a průběhu zápisu do 1. ročníku ZŠ

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku děti,
které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti
s odkladem školní docházky.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte.
Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního
vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné
přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě ( k dispozici na stránkách školy).

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní
docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu
k povinné školní docházce ( formulář k dispozici  na stránkách školy), dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2022.
Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u
zápisu.

Termín zápisu

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek  7. dubna 2022. Časový
průběh bude připraven k vyplnění v mateřské škole.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto
situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví
v náhradním termínu, který škola stanoví.

Průběh zápisu

 • zákonný zástupce předá podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty
 • ve třídě bude paní učitelka a formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky
  sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou
  orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
  (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut)
 • zákonní zástupci budou informováni o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné
  školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 30. 4. 2022

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email