element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash

Organizace školního roku 2021/2022 pro ZŠ

Opatření k zahájení školního roku 2021-2022
 
Opatření vycházejí ze Souboru doporučení pro školy vydaného
MŠMT dne 17.8.2021.
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci) je povinna si při
vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací
cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Ve škole proběhne preventivní antigenní testování žáků s frekvencí 3x
po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6.
září a 9. září 2021.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro
bezinfekčnost po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní
od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák antigenního testování nepodrobí, bude se moci prezenční
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou
dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

Vyhodnocení testu:

Pokud je výsledek pozitivní, je žák poslán do izolační místnosti.
Zákonný zástupce je školou ihned informován o této skutečnosti a je
povinen si své dítě ihned vyzvednout. Škola vystaví potvrzení o
pozitivním testu a zákonný zástupce bezprostředně informuje svého
dětského lékaře.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna

osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné
třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání
tohoto stavu.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce
buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po
skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování,
tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola nemůže v
souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit
žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní
přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku umožnila,
přestože podle mimořádného opatření musí respirátor nosit, poruší
mimořádné opatření.
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu
poskytování vzdělávání, škola je povinna takového žáka izolovat od
ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou
karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci
nebo karanténě.
Žáci, kteří se nepodrobí testování,  jsou povinni při konzumaci stravy
a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.

Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze
tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní
přítomnost ve škole.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email