Základní škola

Tavíkovice


Základní škola

Tavíkovice


Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice,
okres Znojmo,
příspěvková organizace
Tavíkovice 62, 671 40

IČO 70992045
tel.: 515 339 214
e-mail: zstavikovice@volny.cz

Úřední hodiny ředitelství:
pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Další telefonní čísla:
515 339 214 mateřská škola

Zřizovatel:
Obec Tavíkovice,
Tavíkovice 1,
671 40 Tavíkovice
IČO: 00293636

Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice, okres  Znojmo ,         příspěvková organizace

Tavíkovice 62, 671 40 Tavíkovice, tel.- 515 339 214, IČO- 70992045

e-mail: zstavikovice@volny.cz

 

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

 

Obsah:

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Základní částka úplaty

Čl. 4    Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 5    Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 6    Snížení základní částky úplaty

Čl. 7    Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8    Závěrečná ustanovení

 

 

           

 

Projednáno  pedagogickou radou20.6. 2014

.          

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tavíkovice,okres Znojmo,příspěvková organizace (dále jen školy) vydává v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 v platném znění  a v souladu se zákonem č.472/2011Sb., ve znění pozdějších předpisů,  tuto směrnici:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

Čl. 2

Plátci

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí (vzdělávání předškolních dětí) se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců./účinnost zákona č.472/2011 Sb.,kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů./

 

 

Čl. 3

Základní částka úplaty

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2014/2015(tj. období od 1.9.2014 do 31. 8. 2015) za jeden kalendářní měsíc:

 

a)celodenní docházka …………………100,– Kč

 

Pro děti jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz

 

b)polodenní docházka…………………..67,-Kč

c) 5 dnů v měsíci …………………………67,-Kč

 

 

 

Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 

Ve školním roce 2014/2015 je pro období  od 1.7.2015 do 31.8.2015(letní prázdniny) činnost mateřské školy omezena,úplata je platná pouze pouze pro děti přihlášené na prázdninový provoz. Pro děti,které nejsou na prázdninový provoz přihlášeny je   úplata je snížena na 0,-Kč (zákonný zástupce úplatu pro toto období neplatí).

V době vánočních prázdnin není provoz mateřské školy přerušen více než pět pracovních dní, tudíž se úplata za měsíc prosinec nesnižuje.

 

 

Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále bude od úplaty osvobozena fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 5 jí prokážepředložením originálu nebo ověřené kopie písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu ihned po obdržení od příslušného úřadu. Žádosti lze podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím učitelek.

 

Čl. 6

Snížení základní částky úplaty

 

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.

 

 

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce ,vybírá

 p. M. Tesařová.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ a dále pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tavíkovice a nabývá účinnosti dnem 1.9.2014

 

 

V Tavíkovicích dne 20.6.2014                                                  Mgr. Marie Francová,řed.školy