Základní škola

Tavíkovice


Základní škola

Tavíkovice


Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice,
okres Znojmo,
příspěvková organizace
Tavíkovice 62, 671 40

IČO 70992045
tel.: 515 339 214
e-mail: zstavikovice@volny.cz

Úřední hodiny ředitelství:
pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Další telefonní čísla:
515 339 214 mateřská škola

Zřizovatel:
Obec Tavíkovice,
Tavíkovice 1,
671 40 Tavíkovice
IČO: 00293636

Školní řád ZŠ

 

Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Vypracoval: Mgr. Marie Francová, Adolf Rozmahel

Schválil: Mgr. Marie Francová, ředitelka školy

Rada školy schválila dne:

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

 

 

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole – práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy. Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků, včetně výchovných opatření /Příloha 1/. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP) a školního vzdělávacího programu „ Cesta za poznáním“ (ŠVP). Pravidla vzájemných vztahů a chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci je společně s učiteli aktivně vytvářejí, diskutují o nich, hodnotí je a upravují. Školní řád doplňují řády pro další prostory školy.

 

I.

Úvod

 

Vzdělávání je založeno na zásadách:

– rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení.

–  zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

– vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

– svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, RVP ZV a ŠVP:  Žáci si osvojují potřebné strategie učení, které je motivují k celoživotnímu učení, učí se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi /kompetencemi/ při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

– zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

– partnerství rodiny a školy, vstřícného, partnerského přístupu učitelů k žákům, otevřené komunikaci a spolupráci, spoluodpovědnosti žáka za své vzdělávání.

 

II.

Pracovníci školy

 

Pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy, principy vzdělávání podle ŠVP a platných dokumentů, usilují o nejvyšší kvalitu své práce.

 

 

III.

Práva a povinnosti žáků

 

Žák má právo

 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
 • Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
  § Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
  § Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

Žák má povinnost

 • Účastnit se výuky podle rozvrhu.
 • Dodržovat dohodnutá pravidla chování, se kterými je seznámen a na jejichž tvorbě se spolupodílel.
 • Respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv druhého.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 • Aktivně se účastnit výuky, je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.
 • Respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny.
 • Dodržovat režim školy, přicházet do školy nejpozději 5 min. před zahájením vyučování.
 • Využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy, tak aby byly udrženy v pořádku. Za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada vzniklé škody.
 • Dbát dobrého jména školy.
 • Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole.
 • Nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby bez vědomí učitele.
 • Během výuky mít vypnutý mobilní telefon (zcela, nejen zvonění). Případné výjimky určuje vyučující.
 • Přezouvat se při příchodu do školy.
 • Nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je nepřípustné užívání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků.
 • Informovat ihned vyučujícího v případě ztráty osobní věci.
 • Poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili.

 

Z nedodržování pravidel chování vyplývají výchovná opatření /viz Příloha 1/

 

 

 

IV.

Zákonní zástupci žáků

 

Zákonní zástupci žáků mají právo

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy ve vyhrazeném či dohodnutém termínu.
 • Na přítomnost ve vyučování.
 • Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitelka školy.
 • Vznášet podněty a připomínky k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení školy, školské radě.
 • V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka ( do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška č.48/2005 Sb./

 

Zákonní zástupci jsou povinni

 • Zajistit účast žáka ve výuce dle platného rozvrhu.
 • Na vyzvání ředitelky školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání žáka.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování, jejích důvodech, do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně.
 • Při delší nepřítomnosti konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání, plnění školní povinné docházky.
 • V případě neomluvených hodin žáka, na vyzvání, projednat situaci se školou.

 

 

V.

Provoz a vnitřní režim školy

 

 • Školní budova je přístupná od 7,30 hodin pro všechny žáky. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky. Ranní školní družina začíná v 6:30 do7:30 v herně MŠ.
 • Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a odcházejí do učeben nebo ŠD. V šatnách se zbytečně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 • Vyučující vykonává dozor nad žáky po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy nebo předání do ŠD. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy či na školní zahradě bez dozoru učitele.
 • Vyučující v poslední vyučovací hodině dohlédne na čistotu a pořádek v učebně a zavře všechna okna.
 • Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 25 minut, v případě příznivého počasí bude dětem umožněno pobývat venku. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 40 minut.
 • Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD.

 

 

VI.

Bezpečnost a ochrana zdraví  žáků

 

 • Pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Přihlížejí během vyučovacího procesu k základním fyziologickým potřebám žáků. V rámci vzdělávacího programu je rozvíjena hodnota zdraví.
 • Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků. Pomáhají při řešení konfliktů. Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje s rodinou, odbornými institucemi.
 • Škola zajišťuje vnitřní kontrolu bezpečnosti prostor, dodržování pravidel chování, proškolování pracovníků školy v této oblasti.
 • Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 • Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.

 

VII.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků

 

 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 • Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2016. Seznámení se školním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Žáci a rodiče jsou v přiměřené formě periodicky seznámeni se školním řádem vždy na počátku školního roku.
 2. Přílohy: č. 1 – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

 

V Tavíkovicích 30.8.2016                                                                    Mgr.Marie Francová

řed. školy