Základní škola

Tavíkovice


Základní škola

Tavíkovice


Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice,
okres Znojmo,
příspěvková organizace
Tavíkovice 62, 671 40

IČO 70992045
tel.: 515 339 214
e-mail: zstavikovice@volny.cz

Úřední hodiny ředitelství:
pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Další telefonní čísla:
515 339 214 mateřská škola

Zřizovatel:
Obec Tavíkovice,
Tavíkovice 1,
671 40 Tavíkovice
IČO: 00293636

Ke stažení: Školní řád MŠ 2019

Školní řád MŠ

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento řád školy.

1.2.Obsah školního řádu

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

2.1 Obecné vymezení práv a povinností dětí

2.2 Přijímání dítěte do mateřské školy

2.3 Povinné předškolní vzdělávání

2.4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných

2.5 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

2.6 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

2.7 Základní pravidla chování v mateřské škole

2.8 Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

2.9 Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

2.10 Oznamování skutečností podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c) školského zákona

2.11 Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

3.1 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (tedy nejen s pedagogickými pracovníky)

3.2 Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

 1. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

4.1 Provoz mateřské školy

4.2 Organizace dne v mateřské škole

4.3 Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

4.4 Organizace stravování dětí

4.5 Organizace vzdělávání mimo budovu školy

4.6 Předávání dětí zákonným zástupcům

4.7 Výkon dohledu nad dětmi

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

5.1 Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty pro poskytnutí pomoci ve škole

5.2 První pomoc a ošetření

5.3 Prevence rizikového chování ve škole

5.4 Prevence šíření infekčních onemocnění

5.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí (30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

6.1 Zákaz poškozování a ničení majetku

 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

7.1 Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

 

 

2.1. Obecné vymezení práv a povinností dětí

 

Dítě má práva daná Úmluvou o právech dítěte.

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace.

Dítě má právo na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech školy.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to    dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo na akceptování  jeho vývojových specifik.

Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb.

Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

Povinnosti dětí

– Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

– Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

– Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

– Dítě má povinnost dodržovat pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogy vytváří.

– Dítě má povinnost respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená.

– Dítě má povinnost respektovat učitelku a ostatní zaměstnance.

– Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

– Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

– Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

– Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

– Dítě má povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

– Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2.2.Přijímání dítěte do mateřské školy

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

– žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

– evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem (potvrzení o

tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

– oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte

– přihlášku ke stravování

– Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

– Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a

zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (Školský zákon)

– Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se

zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu

v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a

rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

2.3.Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Název spádové mateřské školy), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

2.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

2.5.Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

– Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno

zákonným zástupcem

– V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

– Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě

písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání

dítěte v mateřské škole.

– V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro

úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může

ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení

stanovených úplat.

2.6. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 1. a) telefonicky do kanceláře školy (sekretářka školy zapíše nepřítomného dítěte na příslušný seznam),
 2. b) písemně třídnímu učiteli,
 3. c) osobně třídnímu učiteli.

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

2.7.Základní pravidla chování v mateřské škole

 

Dítě dodržuje pravidla soužití ve třídě mateřské školy, které společně s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vytváří:

– respektujeme pravidla vzájemného soužití v MŠ, která jsou společně vyvozená a pochopená

– respektujeme učitele i zaměstnance školy,

– pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, zaměstnanci mateřské školy na pozdrav odpoví,

– ve třídě, šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem,

– nadměrně nekřičíme, abychom šetřili svoje zdraví i ostatních dětí a nerušili se při hře,

– spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou,

– neničíme kamarádovi hru ani práci,

– nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům,

– nebereme si nic, co nám nepatří

– pěstujeme vlídné a laskavé vztahy mezi dětmi i dospělými,

– vzájemně si pomáháme a neubližujeme si,

– dodržujeme osobní hygienu,

– oznámíme učitelce jakékoliv přání, potřebu,

– oznámíme učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

2.8.Účast na akcích pořádaných mateřskou školou

– Dítě se může účastnit  akcí pořádaných školou a dalších mimoškolních aktivit  s ohledem na věkovou skupinu a na které je zákonný zástupce přihlásí.

– Nepřítomnost dítěte na mimoškolních akcích musí být řádně včas omluvena zákonným zástupcem

2.9. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

 

 

– Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a

jiná představení pro děti, vystoupení pro rodiče a další akce, informuje o tom

v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení paní učitelkou při

předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, dále pak písemným

upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, v kalendáři, popřípadě na lístečcích…

– Ředitelka mateřské školy  svolává třídní schůzky,

na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o záležitostech týkajících se vzdělávání

dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů, a to

zejména z provozních důvodů.

– Ředitelka mateřské školy nebo paní učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve

třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

2.10.Oznamování skutečností podle § 22 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c) školského zákona

– Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy.

– Zákonní zástupci jsou povinni informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

 

 

2.11.Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

 

Úplata jestanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání “ a je vyvěšena na  nástěnce.

 

100,- Kč měsíčně – docházka celodenní a polodenní …

67,- Kč měsíčně – docházka 4 hodinová

Na základě dohody s rodiči  je možné hradit měsíčně, a to za kalendářní

měsíc do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona

3.1.Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (tedy nejen s pedagogickými pracovníky)

 

– Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu a jejich zájmy hájit.

– Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

– Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

– Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

– Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

– Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

– Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

3.2 Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců dětí

– Zákonní zástupci dětí mají právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k třídní učitelce, nebo ředitelce školy.

– Zákonní zástupci dětí mají právo kdykoliv se obrátit na pedagogické pracovníky školy a ostatní zaměstnance školy s žádostí o pomoc, radu či informaci.

– Zákonní zástupci dětí mohou podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ. Je možné doručit je poštou nebo osobně ředitelce školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí k dalšímu řešení.

– Zákonní zástupci se mohou vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách (další náměty, podněty či stížnosti v průběhu roku podávat k ředitelce školy).

– Zákonní zástupci mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.

– Zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

– Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitosti jejich  dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 1. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

 

4.1.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

– Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od

6:30 do 15:30 hod.

– Provoz mateřské školy je dle zvyklostí a zkušeností 10 měsíců (září – červen).

– V měsících červenci a srpnu je provoz přerušen s ohledem na čerpání zákonné dovolené p.

učitelek a z důvodu velmi malého zájmu rodičů o provoz v měsíci červenci, dále pak

z důvodů ekonomických. Uvedená doba je stanovena pro opravy a jiné řemeslnické práce

ve školních budovách a pro generální úklid. Ředitelka mateřské školy však může po

dohodě se zřizovatelem stanovit provoz, bude-li závazně přihlášeno nejméně 10 dětí.

Rodičům bude oznámeno běžným způsobem nejpozději do poloviny května.

– Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit

nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické a

jiné příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o

omezení nebo přerušení provozu zveřejní na přístupnémmístě ve škole.

– Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně

vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje

mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

 

 

 

 

4.2.  ORGANIZACE DNE V MŠ

 

 • 6 30 – 8 30 : – scházení dětí

– ranní hry  dle volby a přání dětí

-relaxační cvičení ( těl. chvilky, pohybové hry )

– jazykové chvilky

– smyslové hry

 • 830 – 8 45 : – hygiena, svačina
 • 8 45– 9 30 : – didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně

– individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

– individuální rehabilitační péče

 • 9 30 – 11 30 : příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11 30 -12 00: – hygiena, oběd
 • 12 00 -14 00:- hygiena, odpočinek
 • 14 00 -14 30 – svačina, sebeobsluha, hygiena
 • 14 30 -15 30 – odpolední zájmové činnosti( hry dle zájmu, pokračování didakticky cílených

činností, v době 1500– 15 30 spojení provozu MŠ a  ŠD)

Doba určená pro přebírání dětí

– Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze

dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování ).

– Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených

poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Délka pobytu dětí v MŠ:

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Rodič může zvolit docházku

celodenní, polodenní či čtyřhodinovou. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody

dohodnou rodiče s učitelkami předem.

Pobyt venku:

Za příznivého počasí tráví děti venku zhruba dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, silný déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo

teplota pod – 10°C, stejně tak nadměrně vysoké teploty v letních měsících.

Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro

děti a jiných akcí.

 

 

4.3.Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

– O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem  vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách.

– Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6-7 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

4.4. Organizace stravování dětí

– Je respektována individuální potřeba jídla, návyky správné výživy jsou vytvářeny pomalu

a individuálně.( učitelky volí vhodné programy zaměřené na důležitost daných potravin

pro dítě).

– Děti mají možnost volit si množství jídla, nejsou do jídla nuceny, na jídlo mají dostatečně

času

– Dětem jsou celodenně k dispozici nápoje .

-Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit ve školní jídelně nejpozději do 14 hodin

den předem.

-Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést

ve vlastních nádobách (platí pouze v první den nepřítomnosti)

 

4.5. Organizace vzdělávání mimo budovu školy

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka školy počet učitelek mateřské školy tak, aby na jednu učitelku připadlo: – nejvýše 20 dětí z běžných tříd. – třída o počtu 12 dětí tj. třída pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo třída o počtu 12 mladších 3 let. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka školy počet  učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

 

4.6.Předávání dětí zákonným zástupcům

 

Doba určená pro přebírání dětí

– Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze

dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování ).

– Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených

poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho

převlečení paní učitelce ve třídě MŠ.

-Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od paní učitelky mateřské

školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy či

v jiných prostorách MŠ

– Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci

dítěte předají zákonní zástupci vedoucí učitelce mateřské školy.

– Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, paní učitelka:

se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky

informuje telefonicky ředitelku školy

vyčká s dítětem v prostorách MŠ do doby příchodu zákonného zástupce nebo jím

pověřené osoby

 

 

4.7.Výkon dohledu nad dětmi

 

– Ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

– Dohled nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole a na akcích organizovaných mateřskou školou.

– Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

– Každý pedagogický pracovník je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání zákonným zástupcům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

– Pedagogický pracovník pověřený dohledem má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.

– Pedagogický pracovník má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a  návrat na WC apod. a podle potřeby kontroluje další prostory, ve kterých se děti pohybují. Při denním pobytu nenechává děti bez dozoru a to ani v době jejich odpočinku. V krajním případě vyžádá zastoupení dalším odpovědným zaměstnancem.

– Pedagogický pracovník průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna, …).

– Pedagogický pracovník při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Do MŠ děti nenosí žádné cennosti nebo hračky –  Za ztrátu cenností a hraček dětí mateřská škola nezodpovídá

– Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba.

– Pedagogický pracovník dbá při tělovýchovných aktivitách zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí zkontrolovat, zda je v tělocvičně nářadí v pořádku.

– Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagogický pracovník bez dohledu na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

– Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

– Při volném pohybu dětí na vhodném místě pedagogický pracovník kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.

– Při pobytu dětí mimo areál MŠ pedagogický pracovník průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.

– Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech ( výlet, divadelní představení,…), nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nepedagogický pracovník školy).

– Při dohledu nad dětmi u jiného právního subjektu (hřiště obce, škola v přírodě, , …) se pedagogický dohled řídí řádem platným pro daný objekt.

– Nepedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad dětmi podle pokynů ředitelky školy, o náležitostech dohledu jsou písemně poučeni, viz Dohled nad dětmi – poučení pro zaměstnance, nepedagogického pracovníka.

– Všichni zaměstnanci školy během celé pracovní doby reagují na všechny skutečnosti, které by ohrozily bezpečnost školy (cizí osoba v budově, ohrožení dětí, nefunkční technické zabezpečení).

– V průběhu dohledu nad dětmi vyučující nevykonává jinou činnost s dohledem nesouvisející.

 

 

 

5.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona

 

5.1.Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty pro poskytnutí pomoci ve škole

– Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.

– V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

– Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně patologických jevů. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

– V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a  zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově  vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

– Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat,.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

– Pedagogičtí pracovníci dodržují následující zásady:

 1. a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

– děti se přesunují ve skupině po dvou,

– skupina nad 20 dětí je doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky,

– skupina využívá chodníků a levé krajnice,

– vozovku přechází na vyznačených místech – přechodech, není-li přechod, tak  na bezpečném místě,

– při přecházení je možno použít zastavovací terč,

 1. b) pobyt dětí v přírodě, hra v pískovišti,

– využívají se pouze známá místa,

– odstraní se všechny nebezpečné věci (sklo, hřebíky atd.),

– při hrách a pohybových aktivitách dbají pedagogičtí pracovníci, aby děti neopustily vymezený prostor,

– pískoviště jsou čistá, přikrytá plachtou,

 1. c) pohybové aktivity,

– před cvičením ve třídách zkontrolují pedagogičtí pracovníci bezpečnost nářadí a jejich funkčnost,

– pedagogičtí pracovníci dbají, aby pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí.

– Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají pomoc, nebo zajistí převoz a doprovod k lékařskému ošetření. Zároveň jsou povinni ihned informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý úraz, i drobný, musí být zaznamenán do knihy úrazů. Záznam o školním úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb. v platném znění vyhotovuje škola v případě, že v jeho důsledku vznikla nepřítomnost dítěte na výchovném a vzdělávacím procesu. Na žádost zákonného zástupce je ředitel povinen sepsat záznam vždy, je-li o to požádán i tehdy, jestliže úrazem nebyla zapříčiněna nepřítomnost dítěte ve škole.

– Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách,

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických  pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí.

– Při specifických činnostech, například při sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole.

– Všichni zaměstnanci mateřské školy byli seznámení s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.

– Pracovníci školy jsou povinni z míst, kde se pohybují děti, odstranit všechny poškozené hračky a předměty, které by mohly vést k poranění dětí.

– Zákonní zástupci dětí ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

– Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

– Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

– Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

– Vyučující, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena u hospodářky školy.Vyučující, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena u hospodářky školy.

– Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích.

– Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá zákonnému zástupci dítěte „Zprávu o bolestném“. Zákonný zástupce dítěte ji ihned po skončení léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá …

– Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o úrazumusí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích.

– Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá zákonnému zástupci dítěte „Zprávu o bolestném“. Zákonný zástupce dítěte ji ihned po skončení léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem .

5.2.První pomoc a ošetření

– Ředitelka školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

– Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

– Rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením je následující: v šatně

– Ředitelka školy zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni zaměstnanci školy.

– Umístění seznamu telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných je umístěn na informační tabuli u vchodu do MŠ.

– V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad zdravotník školy, pedagogický pracovník nebo zaměstnanec konající dohled.

– Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

– O případném úrazu dítěte musí být informován zákonný zástupce.

5.3.Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

– Děti jsou pedagogickými pracovníky v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí informovány a vedeny k prosociálnímu chování ve výchovně vzdělávací činnosti během celého dne; v rámci vzdělávacího programu školy jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

– Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu.

– V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, kouření, alkoholismu, vandalismu, kriminality a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

– Pedagogičtí pracovníci se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

– V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství) vandalismu, kriminality aj. forem násilného chování.

– V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening  vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

– Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití  v kolektivu.

5.4.Prevence šíření infekčních onemocnění

– Onemocní-li dítě nebo dostalo-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takové dítě se může zúčastnit pobytu v mateřské škole jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.

– Zákonní zástupci mají povinnost oznámit neprodleně ředitelce školy případný výskyt infekční choroby ve svém okolí.

– Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, tato skutečnost se neprodleně ohlásí škole.

– Při infekčním nebo jiném závažném onemocnění je zákonný zástupce povinen doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu.

– Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Pedagogický pracovník je povinen nepřevzít dítě od zákonných zástupců zjevně nemocné, nebo s projevy infekčního onemocnění.

– Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout nemocné dítě ihned z MŠ.

– Ředitelka školy má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

– Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za narušování řádu školy.

 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

5.5.Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí

– Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

– Pokud zákonný zástupce nerespektuje doporučení MŠ, může MŠ dítě odmítnout (např. nevhodné oblečení na výlet).

– Zákaz vodění psů do areálu MŠ a nošení zvířat do areálu školy.

6.Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí ( 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

 

 

6.1 Zákaz poškozování a ničení majetku

– Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

– Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Děti ve třídách mají společně vyvozená a pochopená pravidla chování. O správném zacházení s majetkem školy jsou děti průběžně poučovány učitelkami. Povinností všech osob pohybujících se v MŠ je chránit majetek školy před jeho poškozením či zničením.

– Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému   zacházení  s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy.

– Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce školy.

– Zákonní zástupci jsou povinni chránit a šetřit majetek školy včetně vybavení školní zahrady. Z mateřské školy je zákaz vynášet jakékoliv předměty a hračky. Děti mají možnost si přinést na vlastní zodpovědnost svoji oblíbenou hračku.

– V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

– Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

– V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

– Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

– V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Školní zahradu lze využívat dle pravidel provozního řádu. Cizím osobám je na školní zahradu vstup zakázán. Závady na majetku jsou všichni povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi školy a provést o zjištění skutečnosti zápis do sešitu závad – následně bude závada odstraněna.

– V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena

– Ředitelka školy poučí zákonné zástupce dětí o odpovědnosti dětí za škodu a odpovědnosti školy za škodu dětem (§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

7.Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

7.1 Místo zveřejnění školního řádu, způsob seznámení dětí a zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

– Školní řád platí do odvolání.

– Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 29.8.2019

– Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.

– S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

– Školní řád nabývá účinnosti  1.9.2019

– Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. S novým školním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí.

V Tavíkovicích 29.8.2019                                               Mgr. Marie Francová

řed. školy